Elipse
Powrót

Aktualności

20.03.2023

Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni 30.09-3.10.2023 / Poznań

Przed nami druga edycja Forum o sztukach performatywnych dla młodej widowni w Polsce. W tym roku tematem wydarzenia jest współczesny taniec i choreografia. Program Forum będzie miał dwie części: dyskursywną i performatywną. Forum odbędzie się między 30 września a 3 października 2023 roku.

Kolorowa grafika z napisem: "Forum o współczesnym tańcu i choreografii dla młodej widowni 30.09-3.10.2023 / Poznań".

SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Współczesny taniec i choreografia dla dzieci i młodzieży są w stanie dynamicznego rozwoju, zarówno w Polsce, jak i na świecie. W Centrum Sztuki Dziecka przyglądamy się temu trendowi z ogromnym zaciekawieniem. Doceniamy ich potencjał do tworzenia wartościowych spotkań z młodymi widz(k)ami i poszerzania refleksji na temat sztuk performatywnych dla dzieci. Stąd też decyzja, by drugą edycję Forum o sztukach performatywnych dla młodej widowni poświęcić właśnie tej tematyce.

Intencją tegorocznej edycji Forum jest stworzenie przestrzeni do spotkania przede wszystkim polskiego, ale też międzynarodowego środowiska osób działających w obszarze tańca i choreografii dla młodej widowni. Do wspólnego zaprogramowania części dyskursywnej wydarzenia zaproszony został polski kolektyw Holobiont, który od lat rozwija i promuje polski taniec i choreografię dla rodzin.

Chcemy stworzyć wydarzenie wspierające wymianę oraz wspólne wytwarzanie wiedzy, doświadczeń, poglądów i wizji. Naszą intencją jest dać impuls do dalszego rozwoju tego obszaru w Polsce. Mamy również nadzieję, że przysłużymy się do popularyzacji choreografii i sztuki tańca w szerszym środowisku osób profesjonalnie zajmujących się teatrem i sztukami performatywnymi dla dzieci. Liczymy też na to, że Forum będzie okazją do zacieśnienia istniejących i tworzenia nowych relacji w polskim i międzynarodowym środowisku.

Pierwsze dwa dni wydarzenia to część performatywna Forum, podczas której zaprezentujemy wybór polskich spektakli tanecznych skierowanych do młodej widowni. Doświadczenie to będzie bazą do wejścia w drugą, dwudniową część dyskursywną.

Podczas warsztatów, paneli, wykładów performatywnych i sesji networkingowych przyjrzymy się między innymi:
● specyfice dziedzin, jakimi są taniec i choreografia,
● roli obiektu i scenografii w tańcu i choreografii,
● możliwościom otwieranym przez praktyki somatyczne,
● polityczności tańca i choreografii,
● krytyce tańca,
● współpracy z placówkami edukacyjnymi w obszarze tańca i choreografii dla rodzin i dzieci.

Forum pomyślane jest jako przestrzeń wielokierunkowych inspiracji i wymiany doświadczeń. Wydarzenie adresujemy do osób, które:
● czują się związane ze współczesnym tańcem, choreografią dla młodej widowni,
● czują się związane ze współczesnym teatrem i sztukami performatywnym dla młodej widowni,
● realizują projekty interdyscyplinarne, w których istotną rolę pełni taniec i choreografia,
● chcą zaangażować się w rozwój środowiska związanego ze współczesnym tańcem i choreografią dla dzieci i młodzieży,
● odkrywają dla siebie taniec i choreografię jako obszar zawodowych zainteresowań,
● poszukują inspiracji do działań twórczych.

Bliska jest nam idea kolektywnego i dynamicznego wytwarzania wiedzy. Ciekawią nas zarówno diagnozy i fakty o stanie rzeczy, jak i obszary wymykające się poznaniu, stanowiące teren niewiedzy, dociekań oraz twórczego i badawczego zaangażowania. Dlatego Forum zostanie poprzedzone środowiskową ankietą na temat tańca i choreografii dla młodej widowni. Ankieta będzie zaproszeniem do stawiania pytań o współczesny taniec i choreografię dla młodej widowni. Wychodzimy z założenia, że pytania są wyrazem ciekawości i zaangażowania. A ich zebranie potraktujemy jako wstępną diagnozę miejsca, w jakim te dziedziny sztuki dla dzieci i młodzieży obecnie się znajdują. Głos będzie mogła zabrać każda chętna osoba.

Informacje o dokładnym programie Forum oraz warunkach uczestnictwa pojawią się w czerwcu 2023 roku na stronach: csdpoznan.pl i nowesztuki.pl. Zapraszamy również do odnalezienia nas na Facebooku: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży oraz Instagramie: Centrum Sztuki Dziecka.

Termin wydarzenia: 30 września – 3 października 2023
Miejsce: Scena Wspólna, Poznań
Organizator: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
Zespół kuratorski: Hanna Bylka-Kanecka (kolektyw Holobiont), Ewelina Chatłas (CSD), Joanna Żygowska (CSD)

Organizacja Forum to kolejne działanie Centrum mające na celu wspieranie i inspirowanie profesjonalistów i profesjonalistek zajmujących się sztukami performatywnymi dla dzieci i młodzieży i budowaniu środowiska wokół tego zagadnienia. Zapraszamy do zapoznania się z problematyką i programem poprzedniej edycji Forum, jak i ze środowiskowym raportem na temat zagadnień związanych z widownią i tekstem w teatrze dla dzieci i młodzieży.

 

Forum on Contemporary Dance and Choreography for Young Audiences / 30.09-3.10.2023 / Poznań

The second edition of the Forum on Performative Arts for Young Audiences in Poland is coming!

Forum on Contemporary Dance and Choreography for Young Audiences / 30.09-3.10.2023 / Poznań

This year the theme of the event is contemporary dance and choreography. The program of the Forum will have two parts: discursive and performative. The Forum will take place between September 30 and October 3, 2023. It is organized by the Children’s Art Center in Poznań.

Contemporary dance and choreography for children and young people are in a state of rapid development, both in Poland and around the world. At the Children’s Art Center, we observe this trend with great curiosity and appreciate the potential of these arts to create valuable encounters with young viewers and broaden reflection on performing arts for children. That is why we decided to dedicate the second edition of the Forum on performing arts for young audiences to this very topic.

This year’s Forum main aim is to create a space for the meeting of primarily Polish, but also international circles of people working in the field of dance and choreography for young audiences. The Polish collective Holobiont, which for years has been developing and promoting Polish dance and choreography for families, has been invited to co-create the discursive part of the event.

We want to create an event that supports the exchange and joint creation of knowledge, experiences, views and visions. Our intention is to give impetus to the further development of this area in Poland. We also hope that the event will serve to popularize choreography and the art of dance in the wider community of people professionally involved in theater and performing arts for children. We also hope that the Forum will be an opportunity to strengthen existing relations in the Polish and international community as well as to create new ones.

The first two days of the event are the performative part of the Forum, during which we will present a selection of Polish dance performances aimed at young audiences. This experience will be the basis for entering the second, two-day discursive part.

During workshops, panels, performative lectures and networking sessions we will look at, among other things:
● the specificity of the fields of dance and choreography,
● the role of object and scenography in dance and choreography,
● the possibilities opened up by somatic practices,
● the political aspects of dance and choreography,
● dance criticism,
● cooperation with educational institutions in the field of dance and choreography for families and children.

The forum is meant to be a space for multidirectional inspiration and exchange of experiences. The event is addressed to people who:
● feel connected with contemporary dance, choreography for young audiences,
● feel connected with contemporary theater and performing arts for young audiences,
● implement interdisciplinary projects in which dance and choreography play an important role,
● want to be involved in the development of the environment related to contemporary dance and choreography for children and young people,
● discover dance and choreography for themselves as an area of professional interest,
● are looking for inspiration for creative activities.

We are following the ideas of collective and dynamic knowledge production. We are interested in diagnoses and facts about the current situation, as well as in areas that elude cognition and thus motivate our creativity and research engagement. Therefore, the Forum will be preceded by a survey on dance and choreography for young audiences. The survey, conducted in circles interested in these areas, will be an invitation to pose questions about contemporary dance and choreography for young audiences. We assume that the questions are an expression of curiosity and engagement – and we will treat them as a preliminary diagnosis of where these fields of art for children and young people currently stand. Any willing person will be able to speak.

Detailed program of the Forum and terms of participation will appear in June 2023 on the following websites: csdpoznan.pl and nowesztuki.pl.

Event date: September 30 – October 3, 2023
Venue: Scena Wspólna, Poznań
Organizer: Children’s Art Center in Poznań
Curators: Hanna Bylka-Kanecka (Holobiont collective), Ewelina Chatłas (Children`s Art Center in Poland), Joanna Żygowska (Children`s Art Center in Poland)

The Forum is another activity of the Center aimed at supporting and inspiring professionals involved in performing arts for children and young people and building an environment around this issue.

 

Logo w języku angielskim Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.

The Forum on Contemporary Dance and Choreography for Young Audiences was co-financed under the government program Dance (The National Institute of Music and Dance) from the funds of the Minister of Culture and National Heritage (from the Culture Promotion Fund).

Czytaj inne

Nagroda honorowa dla „Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży”!

24.05.2024

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek nagrodziło 51. i 52. tom Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży w 64. Konkursie na „Najpiękniejsze Polskie Książki 2023”.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie 35. Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży!

20.05.2024

Znamy nazwiska osób autorskich nagrodzonych oraz wyróżnionych w 35. Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży.

Czytaj dalej

Badanie środowiska osób zajmujących się sztukami performatywnymi i literaturą dla dzieci i młodzieży

14.05.2024

W zeszłym roku Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu zainicjowało badania potrzeb osób zajmujących się sztuką dla dzieci i młodzieży. Teraz kontynuujemy działania, skupiając się na środowisku osób zajmujących się sztukami performatywnymi i/lub literaturą dla młodych odbiorców.

Czytaj dalej

Rusza nabór na warsztaty dramatopisarskie (sztuki/teksty dla dzieci i młodzieży)!

15.04.2024

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji warsztatów dramatopisarskich. Spotkamy się w Poznaniu w dn. 10–11 maja 2024 roku.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie naboru do Programu pisarskiego!

28.03.2024

Ogłaszamy wyniki tegorocznego naboru do Programu pisarskiego.

Czytaj dalej

Jury 35. Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży!

22.03.2024

Przedstawiamy jurorki oraz jurora trwającej edycji Konkursu.

Czytaj dalej

Wyniki I etapu naboru do Programu pisarskiego!

14.03.2024

Jury do II etapu naboru do Programu pisarskiego zakwalifikowało 10 koncepcji dramatów. Przedstawiamy listę wybranych projektów.

Czytaj dalej

Ogłaszamy 35. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży!

05.02.2024

Rusza 35. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży. Nabór zgłoszeń trwa do 2 kwietnia 2024 roku.

Czytaj dalej

Startuje nabór koncepcji do Programu pisarskiego

15.01.2024

Nabór do Programu pisarskiego rusza już dziś! Na zgłoszenia czekamy do 29 lutego 2024 roku.

Czytaj dalej

„Trzy teksty o polskiej choreografii dla młodej widowni”

29.12.2023

Zapraszamy do lektury publikacji „Trzy teksty o polskiej choreografii dla młodej widowni” autorstwa Anny Królicy, Katarzyny Lemańskiej oraz Alicji Müller.

Czytaj dalej